По повод 1150 години од упокојувањето на сесловенскиот просветител Св. Кирил ( 869- 2019 ), учениците од прва и втора година од ДСУЛУД,,Лазар Личеноски,, под менторство на проф.Марија Рашковиќ, учествуваа во едукативна работилница,насловена ,,АЗ – БУКИ – ВЕДИ,, означувајќи го денот на Музеите 18. Мај. 2019год.