ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА

Согласно конкурсот на Министерство за образование во 2016/17 учебна година ќе бидат запишани 68 ученици

Потребни документи:

-Пријава за запишување (се превзема од веб сајт)
-Оригинални свидетелство од 5-то до 9-то
-Извод од матична книга ( без оглед на датумот)
-Потврда од службата за вакцинација во соодветната здравствена установа за вакцинален статус на ученикот.
-уплатница со уплатени 1000 денари со назнака ЗА ПРИЕМЕН ИСПИТ

ДСУЛУД,,ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ,,-СКОПЈЕ

НАРОДНА БАНКА НА Р.М

ЖИРО-СМЕТКА 100000000063095

СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК 160010334478717

ПРИХОДНО КОНТО 723013 30

ДАНОЧЕН БРОЈ 4030945108623

ДЕПОНЕНТ НА НАРОДНА БАНКА НА РМ

Прво пријавување-Јунски уписен рок

-28 и 29 Јуни –прием на документи

-30 Јуни со почеток во 9 часот-приемен испит-изведбен дел (цртање гипсан портрет или портрет по жив модел)

-01 Јули со почеток во 9 часот- приемен испит-изведбен дел (цртање мртва природа)

-02 Јули –објавување на резултати

Второ пријавување

-04 Јули -прием на документи

-05 јули од 9 часот -приемен испит-изведбен дел (цртање гипсан портрет или портрет по жив модел)

-05 јули – од 12.00 часот- приемен испит-изведбен дел (цртање мртва природа)

– 06 јули- објавување на резултати