Низ своето постоење овој отсек оспособил многу млади квалификувани кадри. дизајнерот на текстил и облека е оспособен за ликовна обработка и совладување на орнаментика и дизајн на разновидната облека низ историските периоди од дривен Египет па се до 20 век.

Со помош на нејзина трансформација и стилизација се доаѓа до современ  модерн дизајн на текстил и облека. Исто така врз основа на здобиените ликовно – естетски сознанија тој е подготвен за изработка на идејни проекти и нивна реализација во соодветен материал, со примена на одредени технолошки процеси. И денес овој отсек претставува желба на многу талентирани млади ученици.

Во него се оспособуваат инзвонредни дизајнери, кои учествуваат на изложби и саеми и освојуваат голем број награди и признанија.