Во овој отсек графичките дизајнери се оспособува за ликовно-графичка работа, за обработка на книги, весници и списанија, реклами, амбалажи, илустрации и други печатени работи во графичката индустрија. Може да извршува и индивидуални работи од графичката уметност учествувајќи и во ликовно-графичкото дефинирање на индустриски и уникатни производи.

Овој отсек ги даде меѓународно признатите имиња, кои својот век го посветија на оваа уметност и добија високи признанија и награди.