­­­­НАСТАВЕН ПЛАН

За ДСУЛУД,,ЛазарЛиченоски,,

 

Насока: Ликовна уметност и дизајн

Образовен профил:Сликарски дизајнер

 

Реденбр.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА, НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СОДРЖИНИ ЗАСТАПЕНОСТ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ Застапеност изразена во %

1

2

3

4

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

2

Прв странски јазик (Англиски)

2

2

2

2

3

Втор странски јазик (Француски)

2

2

2

2

4

Историја

2

2

2

5

Информатика

2

6

Филозофија

3

7

Бизнис и претприемништво

2

Вкупно

11

9

9

12

УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1

Историја на уметност

2

2

2

2

2

Цртање и сликање

4

3

3

3

3

Теорија на форма и боја

1

1

4

Моделирање

4

5

Акт со пластична анатомија

3

3

3

6

Нацртна геометрија

2

7

Перспектива

2

8

Фотографија

2

3

9

Типографија

2

2

Вкупно

15

16

10

8

б) ИЗБОРНО ПОДРАЧЈЕ

1

Сликање

5

5

5

5

2

Применето сликарство

5

5

5

5

Вкупно

10

10

10

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

Реставрација и конзервација

2

2

2

Сликарски техники и технологии

2

2

3

Вкупно

4

4

Вкупно

36

35

33

34

НАСТАВЕН ПЛАН

За ДСУЛУД,,ЛазарЛиченоски,,

 

Насока: Ликовна уметност и дизајн

Образовен профил: Вајарски дизајнер

 

Реденбр.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА, НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СОДРЖИНИ ЗАСТАПЕНОСТ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ Застапеност изразена во %

1

2

3

4

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

2

Прв странски јазик (Англиски)

2

2

2

2

3

Вторстранскијазик (Француски)

2

2

2

2

4

Историја

2

2

2

5

Информатика

2

6

Филозофија

3

7

Бизнис и претприемништво

2

Вкупно

11

9

9

12

УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1

Историја на уметност

2

2

2

2

2

Цртање и сликање

4

3

3

3

3

Теорија на форма и боја

1

1

4

Моделирање

4

5

Акт со пластична анатомија

3

3

3

6

Нацртна геометрија

2

7

Перспектива

2

8

Фотографија

2

3

9

Типографија

2

2

Вкупно

15

16

10

8

б) ИЗБОРНО ПОДРАЧЈЕ

1

Вајање

5

5

5

5

2

Применето вајарство

5

5

5

5

Вкупно

10

10

10

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

Вајарски техники

2

2

2

Ситна пластика

2

2

3

Вкупно

4

4

Вкупно

36

35

33

34

НАСТАВЕН ПЛАН

За ДСУЛУД,,ЛазарЛиченоски,,

 

Насока: Ликовна уметност и дизајн

Образовен профил: Дизајнер за ентериер, мебел и индустриски производи

 

Реденбр.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА, НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СОДРЖИНИ ЗАСТАПЕНОСТ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ Застапеност изразена во %

1

2

3

4

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

2

Прв странски јазик (Англиски)

2

2

2

2

3

Втор странски јазик (Француски)

2

2

2

2

4

Историја

2

2

2

5

Информатика

2

6

Филозофија

3

7

Бизнис и претприемништво

2

Вкупно

11

9

9

12

УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1

Историја на уметност

2

2

2

2

2

Цртање и сликање

4

3

3

3

3

Теорија на форма и боја

1

1

4

Моделирање

4

5

Акт со пластична анатомија

3

3

3

6

Нацртна геометрија

2

7

Перспектива

2

8

Фотографија

2

3

9

Типографија

2

2

Вкупно

15

16

10

8

б)

ИЗБОРНО ПОДРАЧЈЕ

1

Дизајн на мебел

5

5

5

5

2

Дизајн на ентериер

5

5

5

5

Вкупно

10

10

10

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

Основи на конструкции

2

2

2

Дизајн на индустриски производи

2

2

3

Вкупно

4

4

Вкупно

36

35

33

34

 

 

 

 

НАСТАВЕН ПЛАН

За ДСУЛУД,,ЛазарЛиченоски,,

 

Насока: Ликовна уметност и дизајн

Образовен профил: Дизајнер за текстил и облека

 

Реденбр.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА, НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СОДРЖИНИ ЗАСТАПЕНОСТ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ Застапеност изразена во %

1

2

3

4

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

2

Прв странски јазик (Англиски)

2

2

2

2

3

Втор странски јазик (Француски)

2

2

2

2

4

Историја

2

2

2

5

Информатика

2

6

Филозофија

3

7

Бизнис и претприемништво

2

Вкупно

11

9

9

12

УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1

Историја на уметност

2

2

2

2

2

Цртање и сликање

4

3

3

3

3

Теорија на форма и боја

1

1

4

Моделирање

4

5

Акт со пластична анатомија

3

3

3

6

Нацртна геометрија

2

7

Перспектива

2

8

Фотографија

2

3

9

Типографија

2

2

Вкупно

15

16

10

8

б)

ИЗБОРНО ПОДРАЧЈЕ

1

Дизајнна текстил

5

5

5

5

2

Дизајн на облека

5

5

5

5

Вкупно

10

10

10

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

Дизајнн а модни додатоци

2

2

2

Костимографија

2

2

3

Вкупно

4

4

Вкупно

36

35

33

34

НАСТАВЕН ПЛАН

За ДСУЛУД,,ЛазарЛиченоски,,

 

Насока: Ликовна уметност и дизајн

Образовенпрофил: Графички дизајнер

 

Реденбр.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА, НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СОДРЖИНИ ЗАСТАПЕНОСТ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ Застапеност изразена во %

1

2

3

4

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

2

Прв странски јазик (Англиски)

2

2

2

2

3

Втор странски јазик (Француски)

2

2

2

2

4

Историја

2

2

2

5

Информатика

2

6

Филозофија

3

7

Бизнис и претприемништво

2

Вкупно

11

9

9

12

УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1

Историја на уметност

2

2

2

2

2

Цртање и сликање

4

3

3

3

3

Теорија на форма и боја

1

1

4

Моделирање

4

5

Акт со пластична анатомија

3

3

3

6

Нацртна геометрија

2

7

Перспектива

2

8

Фотографија

2

3

9

Типографија

2

2

Вкупно

15

16

10

8

б)

ИЗБОРНО ПОДРАЧЈЕ

1

Графички техники

5

5

5

5

2

Графички дизајн

5

5

5

5

Вкупно

10

10

10

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

Дизајн нарекламен матерјал(Адвертајзинг)

2

2

2

Логотип

2

2

Вкупно

4

4

Вкупно

36

35

33

34

 

 

 

НАСТАВЕН ПЛАН

За ДСУЛУД,,ЛазарЛиченоски,,

 

Насока: Ликовна уметност и дизајн

Образовен профил: Мултимедиски дизајнер

 

Реденбр.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА, НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СОДРЖИНИ ЗАСТАПЕНОСТ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ Застапеност изразена во %

1

2

3

4

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

2

Прв странски јазик (Англиски)

2

2

2

2

3

Втор странски јазик (Француски)

2

2

2

2

4

Историја

2

2

2

5

Информатика

2

6

Филозофија

3

7

Бизнис и претприемништво

2

Вкупно

11

9

9

12

УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1

Историја на уметност

2

2

2

2

2

Цртање и сликање

4

3

3

3

3

Теорија на форма и боја

1

1

4

Моделирање

4

5

Акт со пластична анатомија

3

3

3

6

Нацртна геометрија

2

7

Перспектива

2

8

Фотографија

2

3

9

Типографија

2

2

Вкупно

15

16

10

8

б)

ИЗБОРНО ПОДРАЧЈЕ

1

Дигитална уметност

5

5

5

5

2

Видео и звук

5

5

5

5

Вкупно

10

10

10

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

Анимација

2

2

2

Медиски форми

2

2

Вкупно

4

4

Вкупно

36

35

33

34

 

 

 

 

НАСТАВЕН ПЛАН

За ДСУЛУД,,ЛазарЛиченоски,,

 

Насока: Ликовна уметност и дизајн

Образовен профил: Дизајнер за керамика

 

Реденбр.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА, НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СОДРЖИНИ ЗАСТАПЕНОСТ ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ И ФОНД НА ЧАСОВИ Застапеност изразена во %

1

2

3

4

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

Неделен фонд

годишенфонд

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

2

Прв странски јазик (Англиски)

2

2

2

2

3

Втор странски јазик (Француски)

2

2

2

2

4

Историја

2

2

2

5

Информатика

2

6

Филозофија

3

7

Бизнис и претприемништво

2

Вкупно

11

9

9

12

УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

а)

ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

1

Историја на уметност

2

2

2

2

2

Цртање и сликање

4

3

3

3

3

Теорија на форма и боја

1

1

4

Моделирање

4

5

Акт со пластична анатомија

3

3

3

6

Нацртна геометрија

2

7

Перспектива

2

9

Фотографија

2

3

10

Типографија

2

2

Вкупно

15

16

10

8

б) ИЗБОРНО ПОДРАЧЈЕ

1

Уникатна керамика

5

5

5

5

2

Дизајнна керамика

5

5

5

5

Вкупно

10

10

10

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

Технологија на керамика

2

2

2

Сликана керамика

2

2

Вкупно

4

4

Вкупно

36

35

33

34