Зоран Ѓорѓиоски – Хаус мајстор


Ирфан Реџепи – Хигиеничар

Зухра Исмаилова – Хигиеничар

Марија Трајковска  – Хигиеничар

Трајанка Бошковска – Хигиеничар

Мухарем Јонузи – Чувар

Ненад Дошеновиќ  – Модел

Оливер Смилевски – Модел